Technik administracji Wrocław - kierunki - Studium Policealne Wrocław - Szkoły policealne WSZ Edukacja
Grupa "Edukacja" :

Wrocław

|

Wydział Kłodzko

|

Wydział Kępno

|

Synergy Trainings

|

Języki Obce

|

Technikum

|

Liceum

|

Policealne

Technik administracji

Technik administracji jest specjalistą w zakresie przechowywania i zarządzania dokumentami. Znajdzie zatrudnienie tam, gdzie występuje duży obieg dokumentów - czyli w każdej dużej organizacji.

Szkoła dla absolwentów szkół średnich.

Kształcenie przebiega zgodnie z aktualnym programem nauczania MEN i prowadzone jest przez profesjonalnie przygotowaną i doświadczoną kadrę.

Podstawowym celem kształcenia w zawodzie technik administracji jest przygotowanie absolwenta do prac związanych z:

- gromadzeniem dokumentacji i informacji, w tym informacji o charakterze ekonomicznym i statystycznym,

- wewnętrzną koordynacją działalności jednostek organizacyjnych,

- opracowywaniem projektów aktów administracyjnych,

- prowadzeniem postępowania kończącego się wydaniem decyzji administracyjnej,

- prowadzeniem podstawowej dokumentacji księgowej,

- planowaniem kosztów i przychodów,

- gospodarowaniem majątkiem.

Szerokoprofilowe kształcenie w zawodzie technik administracji stwarza możliwość zatrudnienia absolwentów w wielu obszarach życia społecznego i gospodarczego

Technik administracji znajdzie zatrudnienie w administracji rządowej, jednostkach samorządu terytorialnego, samorządach zawodowych i gospodarczych, przedsiębiorstwach usługowych, organach organizacji społecznych, firmach importowo-eksportowych. Nabyte w szkole kwalifikacje pozwalają absolwentowi profesjonalnie prowadzić własną działalność gospodarczą, jak również umożliwiają umiejętną i swobodną interpretację przepisów prawnych w różnych obszarach działalności.